Cookies Policy/ Cookies Beleid

 

Voor de Nederlandse versie scroll naar beneden!

 

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are little data files used by a website to ask your browser to store these on your computer or mobile device when you visit the website or certain pages of a website. The cookies allow the website to remember over time your actions or preferences. Most browsers accept cookies, but users can set their browsers that they block these cookies or remove them whenever desired.

Cookies usually contain the name of the website where the cookie comes from, how long this cookie will be stored on your device, and a value, that is usually a unique generated number.

Some cookies will be immediately removed as soon as you leave the website (the so called ‘session cookies’), other cookies will be stored on your computer or mobile device and will help us to identify you as a visitor to our website (the so called ‘permanent cookies’).

 

WHY DO WE USE COOKIES?

On our website cookies for several purposes are used.

We use cookies to improve the user experience and to map your website behaviour (f.e. pages you have visit and the time you have spent on those pages). Cookies make our website more user friendly and allow us to match our website more with your needs and interests. Cookies are also used to increase the speed of your future activities and experiences on our website. For example we are using cookies to remember your language preferences.

We also use cookies to collect statistics in an anonymous way that allow us to understand how our website is used and how we can improve our services.

 

WHICH COOKIES DO WE USE?

We use first party cookies and third party cookies. First party cookies are cookies created by the website itself. These cookies are used to optimize your user experience. Third party cookies are cookies created by other parties (so not by our website). Third party cookies on our website are from Google Analytics. Google Analytics is Google’s analytical tool that helps us understand how you handle our website. The tool can use a series of cookies to collect information and to report user statistics on the website without transferring this information of individual visitors to Google personally. The most important cookie used by Google Analytics is the ‘_____ga’ cookie.

A further distinction can be made between the following types of cookies:

  • Necessary cookies: these are necessary for the usage of our website. These contain f.e. cookies that make it possible to log in on our website.
  • Analytical/ performance cookies: these cookies allow us to analyse our web traffic, to look at the number of users of our website and to see how users navigate on our website.
  • Functional cookies: these cookies ‘remember’ the choices you made on our website (f.e. language preference), that will make the website more user friendly and improve the user experience.
  • Direct cookies: these show us the pages you have visited and the links you have consulted in order to match the advertisements more with your needs.

 

HOW CAN YOU MANAGE OR REMOVE YOUR COOKIES?

At any moment you can manage or remove cookies via the settings of your internet browser, what allows you to block certain or all cookies. Turning off cookies shall limit the services we can offer you and can influence your user experience. Removal of cookies may result that you have to set your preferences manually each time when you visit the website. For more information on managing and/ or removing cookies go to the page relevant for your browser:

For other browsers consult the documentation of the browser operator.

These cookies policy only relates to this website.

 

 

Nederlandse versie :

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine databestanden waarmee een website aan uw browser vraagt om die op uw computer of mobiel apparaat te bewaren wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookies laten de website toe om uw acties of voorkeuren na verloop van tijd te ‘onthouden’. De meeste browsers aanvaarden cookies, maar gebruikers kunnen hun browsers zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie op uw apparaat zal blijven, en een waarde, wat meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer is.

Sommige cookies zullen worden verwijderd zodra u de website verlaat (de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om u te identificeren als een bezoeker van onze website (de zogenaamde ‘permanente cookies’).

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Op onze website worden cookies voor diverse doeleinden gebruikt.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bv. de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u op die pagina doorbracht). Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker en staan ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de website op te drijven. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.

Wij gebruiken ook cookies om op anonieme wijze samengevoegde statistieken te verzamelen die ons toelaten om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden gecreëerd. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Third party cookies zijn cookies die gecreëerd zijn door andere partijen (en dus niet door de website). Third party cookies op onze website zijn van Google Analytics. Google Analytics is Google’s analytische tool die ons helpt te begrijpen hoe u met onze website omgaat. De tool kan een reeks cookies gebruiken om informatie te verzamelen en om gebruikersstatistieken over de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk kenbaar te maken. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het ‘___ga’ cookie.

Er kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen de volgende types cookies:

  • Noodzakelijke cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de werking van onze website. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die het u mogelijk maken om in te loggen.
  • Analytische cookies/prestatiecookies: Deze cookies laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, het aantal gebruikers van onze website te bekijken en te zien hoe bezoekers op onze website navigeren.
  • Functionele cookies: Deze cookies ‘onthouden’ de keuzes die u maakte op onze website (bv. taalvoorkeur), wat de website gebruikersvriendelijker maakt en de gebruikerservaring bevordert.
  • Gerichte cookies: Deze tonen ons de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd zodat de advertenties meer op uw interesses kunnen worden afgestemd.

 

HOE KAN U COOKIES BEHEREN OF VERWIJDEREN?

U kan op ieder moment cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, wat u toelaat bepaalde of alle cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies zal de diensten die wij kunnen aanbieden beperken en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat u handmatig uw voorkeuren moet aanpassen telkens wanneer u onze website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en/of verwijderen van cookies naar de pagina die relevant is voor uw browser:

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de browseroperator.

Deze cookies policy heeft uitsluitend betrekking op deze website.