Privacy Policy/ Privacy Beleid

 

Voor de Nederlandse versie scroll naar beneden!

I am Thoen Marie-Kristine (Magdalenastraat 55/205, 2018 Antwerpen). I am registered at the Kruispuntbank Van Ondernemingen with number BE0681831311. In the context of our services personal data are collected and stored or processed, and this based on the applicable data protection and the privacy law. We comply with the privacy law to process and guarantee the safety of your data.

 

WHICH DATA DO WE STORE?

 • Personal data that you provide us : your name and e-mail when you complete the form on www.tinethoen.com and all other necessary information in response to buying or services.
 • Personal data that we receive through the use of our website or services :
  • Log in information : we store certain data in serverlogs like, but not limited to :
   • Internet Protocol-address;
   • Browserinformation;
   • The external website that forwarded you;
   • The pages you visited on our website;
   • The time and date from each page you visited;
   • Details on how you are using our services.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Device information: we can collect device specific data like serial number, hardware type, version, etc.
  • Local storage: with the use of browser-webstorage, application datacaches and other mechanisms on your device we can collect and store data (including personal data).
  • Cookies: we use cookies to identify our visitors, to remember adjusted preferences (f.e. language), … (for more info on what cookies are and the usage we refer to our Cookies policy).
 • Image material recorded during a live or online event like:
  • Images, screenshots, video or audio recording to represent an impression or sphere.

 

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL DATA?

We use your personal data to offer, maintain, protect, promote and improve our services and to develop new ones. Your personal data are not kept longer than necessary to achieve the goals that they are used for.

We can use your personal data:

 • To communicate with you, by giving you feedback on the questions you asked via a contact form or via e-mail.
 • To invoice and to communicate regarding our services.
 • Image material, like described under which data do we store, can be used on social media, website, mailing or any other communication platform to give an impression of the event and/ or to promote future live and/ or online events, online products and services.

We will only share your personal data:

 • With your permission: we will only share your personal data with your permission with other organisations or associations. Be aware that social media providers can collect your personal data, when you push a social media button. In this case the privacy policy of the provider will be applicable.
 • For legal reasons: we can share your personal data to meet any kind of legal requirement or legal law or to meet an order given by a competent supervisory body.
 • With entities that process data for us: these entities may only process personal data on our instruction to achieve goals necessary for the purpose of the processing. These entities are also equally bound by the Privacy Law.

 

HOW LONG DO WE KEEP DATA?

We only keep data necessary for the proper operation of our company and our website. Contact details that you leave behind (f.e. with a quote request, contact form) are no longer kept than necessary. You can request, free of charge, via hello@tinethoen.com to erase data or to not use them for direct marketing.

 

HOW DO WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA?

We will take the necessary administrative, technical and organizational measures to guarantee a security level that is matching with the specific risks we identified. We protect your personal data against destruction, loss, change, unauthorized disclosure or access to personal data that are sent, stored or processed. Furthermore we try to take care that we keep your personal data accurate and up-to-date. We kindly request you to keep us updated on any change in your personal data (like a change in contact details).

 

WHAT ARE YOUR RIGHTS AND HOW CAN YOU EXECUTE THEM?

You have the right:

 • To information and inspection of your data;
 • To adjustment of your personal data;
 • To removal of your personal data (right to be forgotten);
 • To limitation of processing;
 • To object against processing of your personal data;
 • To receive your personal data in a structured, common and device-readable format;
 • To transfer your personal data to another responsible.

Finally you have the right to file a complaint with the Data Protection Authority on the processing of your personal data by us.

 

CONTACT

In case you have questions or if any complaint regarding our privacy policy and cookies policy or the processing of your personal data by us, do not hesitate to contact us via hello@tinethoen.com .

 

 

Nederlandse versie.

Ik ben Thoen Marie-Kristine (Magdalenastraat 55/205, 2018 Antwerpen). Ik ben ingeschreven in de Kruispuntbank Van Ondernemingen onder nummer BE0681831311. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

 

WELKE GEGEVENS SLAAN WIJ OP?
 • Persoonsgegevens die u ons geeft: uw naam en e-mailadres wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier op www.tinethoen.com en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van diensten.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen door uw gebruik van onze website of diensten:
  • Loginformatie: wij bewaren sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browserinformatie;
   • De externe website die u doorstuurde;
   • De pagina’s die u bezocht op onze website;
   • Het tijdstip en de datum van iedere pagina die u bezocht;
   • Details over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens)
  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), … (voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookies policy).
 • Beeldmateriaal opgenomen tijdens een live of online event zoals :
  • Beelden, screenshots, video en/ of audiomateriaal voor het weergeven van een sfeer of impressie.
HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier op de website of via email.
 • Facturatie en communicatie naar u te doen met betrekking op onze diensten.
 • Beeldmateriaal, zoals hierboven beschreven bij welke gegevens slaan wij op, kunnen gebruikt worden op sociale media, website, mailing of gelijk welk ander communicatieplatform om een sfeer of impressie weer te geven van het event en/ of om toekomstige live en/ of online events, online producten en diensten te promoten.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere organisaties of verenigingen delen. Houd er rekening mee dat sociale media-aanbieders uw persoonsgegevens kan verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn.
 • Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij een offerte aanvraag, een contactformulier) worden niet langer bewaard dan nodig. U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen via hello@tinethoen.com om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U heeft het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;
 • uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

CONTACT

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hello@tinethoen.com.